เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบห้าสี

Code: NCMJZG5D-4N
 • เฉิงตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว-ทะเลสาบห้าสี

ไฮไลท์ทัวร์

เม่าเสี้ยน หวงหลง ทะเลสาบเตี๋ยซีเมืองเก่าซงพาน อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า, ถ้าหวงหลงอากาศไม่ดีขึ้นไม่ได้) รายการวันนี้ก็เปลี่ยนไปเที่ยว อุทยานมู่หนีโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน) เมืองเก่าซงพาน ถนนซอยกว้างซอยแคบ เฉิงตู ร้านบัวหิมะ โชว์หน้ากาก ร้านยางพารา ศูนย์กลางวิจัยหมีแพนด้า

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – เม่าเสี้ยน
เที่ยวบินที่ 3U8090 เวลา 20.30 – 00.10 น.
-/-/- JinNiu Holidayinn Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2 หวงหลง – ทะเลสาบเตี๋ยซีเมืองเก่าซงพาน – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) ถ้าหวงหลงอากาศไม่ดี ขึ้นไม่ได้  รายการวันนี้ก็เปลี่ยนไปเที่ยว อุทยานมู่หนีโกว B/L/D YARI Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน) B/L/D Jiu Yuan Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4 เมืองเก่าซงพาน – ถนนซอยกว้างซอยแคบ – เฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – โชว์หน้ากาก B/L/D JinNiu Holidayinn Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5 ร้านยางพารา – ศูนย์กลางวิจัยหมีแพนด้า – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ 3U8089 เวลา 18.15 – 19.30 น. B/L/- **อาหารรวมทั้งหมด 11 มื้อ**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ที่นั่ง จอง คงเหลือ สถานะ
12-16 ก.พ. 63 21,900 21,900 4,900 21 0 0 BOOKING
19-23 ก.พ. 63 21,900 21,900 4,900 21 0 0 BOOKING
26 ก.พ.-01 มี.ค. 63 21,900 21,900 4,900 21 0 0 BOOKING
11-15 มี.ค. 63 21,900 21,900 4,900 21 0 0 BOOKING
18-22 มี.ค. 63 21,900 21,900 4,900 21 0 0 BOOKING
25-29 มี.ค. 63 21,900 21,900 4,900 21 0 0 BOOKING

เงื่อนไขการบริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไปและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยวซึ่งเป็นแบบกรุ๊ป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆตารายการที่ระบุไว้
 • รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)

การประกันไม่คุ้มครอง

 • กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปไกด์จีนและคนขับท้องถิ่นรวมเป็น 100 บาท/ท่าน/วัน ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ 1,500 บาท วีซ่าแบบหมู่คณะ สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ…หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 2,150 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่นกรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันทีไม่สามารถนาไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
1

สนามบินเชียงไหม่-สนามบินเฉินตู

17.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
20.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ 3U8090 20:30-00:10 เดินทางไปเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณ ฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉินตูมีรวมประมาณ10ล้านคน เป็นหนึ่งในสามของ เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน ในปัจจุบันนี้เป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และ ด้านการศึกษาของ ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คำว่าเมืองเฉินตู มีความหมายว่าค่อยๆ กลายเป็นเมืองเนื่องจากย้อนไปเมื่อราว2,000ปีที่แล้ว ในสมัยจิ่นซี ฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
00.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ ShuangLiu Airport เมืองเฉินตู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
แล้วนำท่านเดินทางไปโรงแรมที่พัก JinNiu Holidayinn Hotel**** หรือเทียบเท่า

2

เฉินตู-เม่าเสี้ยน-ห่วงหลง-นำเที่ยวอุทยานห่วงหลง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางจากเฉินตูไปเมืองห่วงหลง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ6 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะผ่านเมืองเม่าเสี้ยน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์หมีแพนด้าที่สำคัญของจีนแห่งหนึ่ง ท่านสามารถชมทิวทัศสวยงามตลอดการเดินทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วเดินทางต่อไปเมืองห่วงหลง
15.00 น. เดินทางถึงเมืองห่วงหลง นำท่านเที่ยวชมอุทยานห่วงหลง ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณค่าแก่การมาเยื่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิต ตั้งอยู่ใน
อำเภอซงพันมณฑลเสฉวน มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง1340ตารางกิโลเมตร มีลักษณทางภูมิประเทศที่ซับซ้อน ภัยในอุทยานมีองค์ประกอบที่ แปลกประหลาดน่าตื่นตาตื่นใจและน่าค้นหา อาทิเช่นพื้นผิวหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ น้ำตก ถ้ำ และสีสันที่หลากกลายแตกต่างกันออกไปจึงทำให้ห่วงหลงกลายเป็นสถานที่ประกอบไปด้วยมนต์เสน่ห์ความงดงามที่มาจากธรรมชาติที่แท้จริง ที่สำคัญ อุทยานห่วงหลงได้รับ การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้ ในปีค. ศ.1992 ในปัจจุบัน อุทยานห่วงหลงได้รับค่าเปรียบเปรยว่าเป็นสถานที่ ประทับของพระแม่แห่งสรวงสรรค์บนโลกมนุษย์
(ถ้าหวงหลงอากาศไม่ดีขึ้นไม่ได้รายการวันนี้เปลี่ยนไปเที่ยวอุทยานมู่หนีโกวอุทยานมู่หนีโกวเป็นอีกหนึ่งอุทยานที่มีความงดงามของธรรมชาติที่สามารถประชันได้ทั้งจิ่วจ้ายโกวและหวงหลงเนื่องด้วยภัยในอุทยานประกอบไปด้วยภูเขา ถํ้า ป่า ทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีทิวทัศน์สวยงามเช่นกัน เพียงแต่ยังไม่เป็นที่นิยอมในหมู่นักท่องเที่ยว)
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น ส่งเข้าโรงแรม YARI **** หรือเทียบเท่า

3

ห่วงหลง-อุทยานจิ่วจ้ายโกว-นำเที่ยวทะเลสาบห้าสี-ทะเลสาบยาว-น้ำตกซู่เจิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปจิ่วจ้ายโกว(ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมง) ถึงอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทางทิศหนือของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉินตูราว500กิโมเมตร จิ่วจ้ายโกวมีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นกายชุ่มฉ่ำ ยอดเขาหิมะดัดกับท้องฟ้าสีครามเกิดเป็นภาพธรรมชาติอ้นงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิด้วยความสวยงาม จึงทำให้อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี1992
นำท่านชมทะเลสาบแรดสูงจากกระดับน้ำทะเล2315เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย12 เมตร ยาวราว 2กิโลเมตร มีพื้นที่200,000ตารางกิโลเมตรทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เสน่ห์อันน่าประทับใจของทะเลสาบนี้คือ
หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้าความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆเช้าให้ความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่อง
เรือยอชต์ได้
นำท่านชมทะเลสาบซู่เจิ้ง และน้ำตกซู่เจิ้ง เป็นทะเลสาบน้อยใหญ่19แห่งไหลลดหลั่นกันลงมาราวขั้นบันได สลับกับแอ่งน้ำและแนวต้นหญ้าสีสดใส
นำท่านชมทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ไกล้กับทะเลสาบประกายไฟมักมีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นน้ำที่ทะเลสาบนี้ ชื่อของทะเลสาบนี้มา
จากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว นำท่านชมทะเลสาบนกยูง มีความยาว310เมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ำสีฟ้าอมน้ำเงินในบริเวณน้ำลึก และ สีเขียวมรกตในบริเวณน้ำตื้น และ สองประกายเป็นสีทองยามสะท้อนกับแสงแดดพรายตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ภัยในหุบเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ยิ่งในยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สีสันของทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สีแดง สีเหลืองของใบไม้ที่ร่วงหล่นในทะเลสาบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านชมทะเลสาบห้าสี สีสันที่สวยงามของน้ำในทะเลสาบห้าสีเกิดจากแคลเซียม คาร์บอเนต และ บรรดาพืชน้ำชนิดต่างๆ ที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสวยงาม ทำให้น้ำเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่านั้น หากยังทำให้น้ำใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่นต่างๆที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจนและยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องหน้าสะท้อนลงบนผิวน้ำจน ปรากฏเป็นภาพที่สวยงามแปลกตา
นำท่านชมทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกวครบคลุมพื้นที่930,000ตารางเมตร
ความยาวกว่า7กิโลเมตร น้ำในทะเลสาบมาจากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขา มีต้นสนชีดาร์ขึ้นอยู่บนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะ
ไกลสะท้อนเป้นทิวทัศน์อันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 60cm จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเล่นสเก็ต
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นส่งเข้าโรงแรม Jiu Yuan Hotel**** หรือเทียบเท่า

4

จิ่วจ้ายโกว-เฉิงตู-เมืองโบราณซงพัน-ร้านยาบัวหิมะ-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางจากจิ่วจ้ายโกวกลับเมืองเฉินตู(ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วเดินทางต่อไปเมืองเฉินตู ระหว่างทางแวะถ่ายรูกเที่ยวชมเมืองโบราณซงพัน ท่านสามารถชมรูปปั้นเจ้าหญิงWencheng และSongzan Gambo และกำแพนเมืองโบราณซงพัน แล้วเดินทางต่อ ถึงเมืองเฉินตูแล้ว นำท่านเลือกซื้อบัวหิมะที่ขึ้นชื่อ และใช้ดีมากของจีน
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมโชว์ที่ขึ้นชื่อของมณฑลเสฉวน โชว์เปลียนหน้ากาก
ส่งเข้าโรงแรม JinNiu Holidayinn Hotel**** หรือเที่ยบเท่า

5

เฉินตู-ร้านยางพารา-ศูนร์กลางวิจัยหมีแพนด้า-เดินเที่ยวถนนโบราณจิ่นหลี่-ส่งสนามบินเฉินตู-สนามบินเชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แล้วนำท่านแวะเลือกซื้อของฝาก ผลิตภัณพ์จากยางพารา
แล้วนำท่านเดินทางไปศูนร์กลางวิจัยหมีแพนด้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ4A ห่างจากตัวเมืองประมาณ10KM เป็นศูนย์วิจัยการป้องกันสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของจีนและโลก รวมถึงการวิจัยและการเพาะพันธุ์หมีแพนด้า การศึกษาป้องกัน การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา และ การสร้างวัฒนธรรมหมีแพนด้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารสมุนไพรจีน
จากนั้นนำท่านเดินเที่ยว ถนนโบราณจิ่นหลี่ (Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณที่จะนำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งของกินและของที่ระลึก แล้วออกเดินทางไปสนามบิน
15.00 น. ถึงสนามบินShuangLiu Airport เมืองเฉินตู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า- ออกเมือง
18.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่3U808918:15-19:30 เพื่อเดินทางกลับสู่เชียงใหม่
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคา:฿21,900

จองโปรแกรมนี้

 จำนวนคน  × ฿21,900
รวมเป็นเงิน = ฿21,900