สิบสองปันนา ผูเอ่อร์ หนิงเอ่อร์ เชียงรุ้ง

Code: CNXJHG4D
  • สิบสองปันนา-ผูเอ่อร์-หนิงเอ่อร์-เชียงรุ้ง

ไฮไลท์ทัวร์

สะพานสิบสองปันนา ตลาดผ้าไทลื้อ ห้างใต้ดินDaXing เก้าจอมสิบสองเจียง (ถนนคนเดิน-ตรอกสงกรานต์-ตลาดน้ำลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ) ผูเอ่อร์ สวนชาเหมื่นไร่ หนิงเอ่อร์ ถนนเก่าหนิงเอ่อร์ วัดโบราณเหวินชางโกง สถานีเส้นทางม้า Nakeli-ผูเอ่อร์ จุดชมวิวทะเลสาบเหมยจื่อ นครโบราณชาม้า ห้างสรรพสินค้า เส้นทางชาม้าโบราณ (นั่งกระเช้าชมสวนชา+สวนกวาง+ล่องเรือทะเลสาบ dingbo ดูนกเหยี่ยวจับปลา+เมืองโบราณยอดภูเขา+ม้าเหงื่อโลหิต) กลับเชียงรุ้ง น้ำพุดนตรีแม่น้ำโขง

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 สนามบินนานาชาติเชียงใหม่-สนามบินเชียงรุ้ง-สะพานสิบสองปันนา-ตลาดผ้าไทลื้อ-ห้างใต้ดินDaXing-เก้าจอมสิบสองเจียง (ถนนคนเดิน-ตรอกสงกรานต์-ตลาดน้ำลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ) -/L/D Vienna Hotel หรือเทียบเท่า
2 เชียงรุ้ง-ผูเอ่อร์-สวนชาเหมื่นไร่-หนิงเอ่อร์-ถนนเก่าหนิงเอ่อร์-วัดโบราณเหวินชางโกง-สถานีเส้นทางม้า Nakeli-ผูเอ่อร์-จุดชมวิวทะเลสาบเหมยจื่อ-นครโบราณชาม้า-ห้างสรรพสินค้า B/L/D Sun Shine Hotel หรือเทียบเท่า
3 เส้นทางชาม้าโบราณ (นั่งกระเช้าชมสวนชา+สวนกวาง+ล่องเรือทะเลสาบ dingbo ดูนกเหยี่ยวจับปลา+เมืองโบราณยอดภูเขา+ม้าเหงื่อโลหิต)-กลับเชียงรุ้ง-น้ำพุดนตรีแม่น้ำโขง B/L/D Vienna Hotel หรือเทียบเท่า
4 สนามบินเชียงรุ้ง-สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ B/-/- **อาหารรวมทั้งหมด 9 มื้อ**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ที่นั่ง จอง คงเหลือ สถานะ
28 ม.ค-02 ก.พ. 63 13,900 13,900 21 0 0 BOOKING

เงื่อนไขการบริการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ป)
2.ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
3.ค่าอาหารทุกมือที่ระบุในรายการ
4.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5.ค่าภาษีสนามบินไทย
6.ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
7.ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป
8.ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)
9.ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
2.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
3.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
4.ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
5.ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน (รวมจ่าย ตลอดทิป 150 หยวน)

1

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่-สนามบินเชียงรุ้ง-ห้างไต้ดินDaXing-(ถนนคนเดิน-ตรอกสงกรานต์-ตลาดน้ำลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ)

07:30 พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่/ เชียงราย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
09:40 ออกเดินทางโดยสายการบินRuili Airlines เที่ยวบินที่DR5024 มีคุกกี้และน้ำเปล่าบริการบนเครื่อง(ใช้เวลา บินประมาณ 1 ชั่วโมง)ถึงสนามบินนานาชาติXishuangbanna Gasa Airport เมืองจิ่งหงนำท่านผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองจากนั้นบริการทุกท่านด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง (Jinghong)ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาต้นกำเนิดของอารยธรรมไทลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกันกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเมนูพิเศษ! อาหารกวางตุ้งริมแม่น้ำโขง หลังอาหาร ท่านสามารถลงไปริมแม่น้ำ เดินเที่ยวเล่นน้ำ ถ่ายรูปวิวสวยงามของแม่น้ำโขงได้ และสามารถมองเห็นและถ่ายรูป สะพานใหญ่ของสิบสองปันนาอย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวตลาดผ้าไทลื้อ สามารถเลือกซื้อผ้าไทลื้อที่ลายเป็นสไตล์ไทลื้อจะได้ฝากคนทางบ้านแล้วนำท่านเดินทางไปห้างไต้ดินDaXing
รับประทานอาหารค่ำ
เชิญทุกท่านชิมYunnan Guo Qiao Mi Xianหรือ“หมี่จองหงวน”ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนานในยุคที่ยังมีการสอบจอหงวนโดยมีการแยกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าว (คล้าย ขนมจีนแต่เหนียวนุ่มกว่า
เครื่องเคียงต่างๆและน้ำซุปที่ร้อนมากออกจากกันเพื่อคงรสชาติและความสดใหม่ของก๋วยเตี๋ยว
จากนั้นพาทุกท่านสำรวจเมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) โครงการซึ่งเนรมิตแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจีนใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมถนนสายคุนหมิง
กรุงเทพฯโดยโครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า600ไร่ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดยมุ่งหมายให้เป็น“อัญมณีแห่งเอเชีย” แหล่งรวม1แม่น้ำ2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) และผสมผสานวัฒนธรรมไทลื้อวัฒนธรรมไทยกับวิถีสมัยใหม่เข้าด้วยกันนำท่านสัมผัสบรรยากาศของถนนคนเดินในเก้าจอมสิบสองเชียง และสนุกสนานกับการเที่ยว ตรอกสงกรานต์ หรึอเรียกว่า “ตลาดก๋านป่าย” ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนุกสนาน และช๊อปปิ้งตลาดน้ำลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจีน
นำท่านกลับโรงแรม Vienna Hotel **** ริมน้ำโขง

2

เชียงรุ้ง-ผูเออร์-สวนชาเหมื่นไร่-หนิงเอ่อร์-ถนนเก่าหนิงเอ่อร์-วัดโบราณเหวินชางโกง-สถานีเส้นทางม้า Nakeli-ผูเอ่อร์-จุดชมวิวทะเลสาบเหมยจื่อ-นครโบราณชาม้า-ห้างสรรพสินค้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปอำเภอหนิงเอ่อ (NingEr) ของจังหวัดผูเอ่อร์(ใช้เวลาประมาณ2.5ชั่วโมง)อิสระให้ท่านได้พักผ่อนชมทิวทัศน์ เส้นทางที่สวยงามนี้ผ่านทางลอด สะพานภูเขาน้อยใหญ่ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นทางหนึ่งของจีน
มีซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ท่านได้ซื้อของและผ่อนคลายระหว่างทาง) ระหว่างทางแวะชมและถ่ายภาพกับสวนชาหมื่นไร่ ที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา แล้วนำท่านเดินทางต่อไปหนิงเอ่อ
10:30 นำท่านเดินเที่ยวถนนเก่าหนิงเอ่อร์ อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งของพื้นเมืองหนิงเอ่อร์ และนำท่านเที่ยวชมวัดโบราณเหวินชางโกง ซึ่งสร้างขึ้นปีค. ศ.1843 สมัยรัชวางชิง และถูทำลายจากสงครามในปี1862 ถึงปี1880 วิหารChongsheng สร้างใหม่ วัดโบราณเหวินชางโกง ถือว่าเป็นพยานทางประวัติศาสตร์ของการพัฒนาผูเอ่อร์โบราณและอุตสาหกรรมชาผูเอ่อร์ในสมัยราชวงศ์ชิง มีคุณค่าทาประวัติศาสตร์และศิลปะที่สำคัญ
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปสถานีเส้นทางชาม้าNakeli (ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง) ก่อนที่นำท่านเที่ยวชมจะนำท่านทานข้าวก่อน
13:00 รับประทานอาหารกลางวาน ที่ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวสถานีเส้นทางชาม้า Nakeli ซึ่งในอดีตเป็นจุดพักของรถม้าที่ใช้ในการขนส่งชาไปยังเมืองสำคัญต่างๆประเทศจีน นำท่านชมผาม้ากระโดดซึ่งในอดีต ม้าที่ใช้ขนส่งชาเคยกระโดดข้ามหน้าผาหินแคบๆแห่งนี้ มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพ ตลอดเส้นทางที่สวยงามของชุมชนเมือง Nakeli ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งกาลเวลา ชวนท่านเดินตามเส้นทางน้ำที่เต็มไปด้วยอาคารในยุคการขนส่งด้วยม้ายังคงมีความสำคัญในบริเวณนี้ หากท่านสังเกตดีๆ จะยังเห็นรอยเท้าม้าประทับอยู่บนพื้นหินจากนั้นเดินทางกลับเมืองซือเหมา(simao)เมืองเอกของจังหวัดผูเอ่อร์(ใช้เวลาประมาณ45นาที)
16:00 ถึงเมืองซือเหมา(simao) นำท่านไปจุดชมวิวทะเลสาบเหมยจื่อ ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั้งเมืองและสวนชาได้
จากนั้นนำท่านชม นครโบราณชาหม๋า (ChaMa Ancient City) หรือเมืองโบราณผูเอ่อร์ ซึ่งเคยรุ่งเรืองมายาวนานกว่า3,000ปี(สมัยราชวงศ์ถัง) เมื่อปี 2007ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จนอาคารโบราณหลายส่วนถูกทำลาย รัฐบาลจีนได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่จนกลายเป็นเมืองโบราณสร้างใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ มีร้านค้าให้สำหรับเดินเล่นได้ตลอดเส้นทาง ชวนทุกท่านชิมขนม “หม๋าต๋ากุ่น” หรือโมจิน้ำตาลอ้อยแห่งผูเอ่อร์ มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับ การถ่ายภาพ ช้อปปิ้ง หรือนั่งรถม้าชมเมือง(ค่ารถม้าไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์)
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร แล้วนำท่านไปช๊อปปิ้งห้างใหญ่ของเมืองซือเหมา
นำท่านเข้าพักโรงแรม Sun Shine Hotel**** หรือเทียบเท่า

3

เส้นทางชาม้าโบราณ (นั่งกระเช้าชมสวนชา+สวนกวาง+ล่องเรือทะเลสาบdingboดูนกเหยี่ยวจับปลา+เมืองโบราณยอดภูเขา+ม้าเหงื่อโลหิต)-กลับเชียงรุ้ง-น้ำพุตนตรีแม่น้ำโขง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหรเช้านำท่านเดินทางไปเที่ยวเส้นทางชาม้าโบราณ นำท่าขึ้นกระเช้าชมสวนชาผูเอ่อร์ทะเลสาบDingboที่สวยงามและนำท่านล่องเรือทะเลสาบDingbo เพื่อชมนกเหยี่ยวจับปลาโดยนกเหยี่ยวพันธ์นี้คือ“นกเหยี่ยวออสเปร” (Osprey)ถือเป็นความลับกว่า 1,000 ปี
ในการจับปลาของชาวประมงจีน ที่ใช้กันสืบต่อมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 960 พวกเขาใช้ นกเหยี่ยวน้ำชนิดหนึ่งในการจับปลาในช่วงเช้าชาวประมงจะนั่งอยู่บนแพไม้ไผ่ของพวกเขา และใช้แสงสว่างจากตะเกียงเพื่อดึงดูดปลา นกแต่ละตัวจะถูกใส่บ่วงกับวงแหวนรอบคอของมัน ชาวประมงจะให้มันดำน้ำลงไปเพื่อจับปลา แต่ วงแหวนจะป้องกันไม่ให้นกกินปลาตัวใหญ่ได้(นกจะได้กินตัวเล็กๆแทน) เมื่อมันขึ้นมา จากน้ำมันจะคายปลาที่คาบอยู่ที่จะงอยปากออกมาให้กับชาวประมง แล้วให้ท่านอิสระให้อาหารกวางและชมไก่ฟ้าริมทะเลสาบ แล้วนำท่านชม เมืองโบราณยอดภูเขา และ ชม “ม้าเหงื่อโลหิต” หรือ ม้าอัคคัลทีค (Akhaltekin/汗血宝马) ในสามก๊กเรียก“ ม้าเซ็กเธาว์” ในตำนานสายพันธ์เก่าแก่หายากที่สุดในโลกสายพันธ์หนึ่ง ที่มาจากประเทศเติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) ซึ่งมันมีรูปร่างแข็งแรงองอาจปราดเปรื่อง สง่างาม มีขนสีทองปกคลุมตลอดทั้งตัว ยามขนของมันสะท้อนกับแสงแดดจะเป็นประกายเงางามสวยสะดุดตาเป็นอย่างมากมากโดยตามตำนานกล่าวกันว่าม้าพันธุ์นี้ยามออกวิ่งบริเวณแผงคอจะมีเหงื่อไหลออกมาเป็นสีแดงสดคล้ายเลือด ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีม้าเหงื่อโลหิตอยู่เพียง 1,250 ตัวเท่านั้น และถูกขนานนามว่าเป็น “อาชาจากสวรรค์” แล้วนำท่านชิมชาผูเอ่อร์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดผูเอ่อร์ และ จังหวัดสิบสองปันนา
บ่าย รับประทานอาหารกลางวาน ให้ท่านชิมขันโตกไทใหญ่
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับเมืองเชียงรุ้ง (ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร
20.30 จากนั้นนำท่านไปชมนํ้าพุตนตรีแม่นํ้าโขง เป็นนํ้าพุที่สวยงามให้ทิวทัศน์กลางคืนเมืองใหม่9จอม12เชียงเป็นฉากหลังเป็นโชว์ที่แสดงเทคโนโลยีแสง สี เสียงและเป็นโชว์ที่แสดงความสวยงามริมแม่นํ้าโขง
ค่ำ นำท่านกลับโรงแรม Vienna Hotel **** ริมน้ำโขง

4

สนามบินเชียงรุ้ง-สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

05:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
06:00 อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
06:30 นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport
08:30 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่DR5023 เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่
08:40 ถึงเชียงใหม่ / เชียงรายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคา:฿13,900

จองโปรแกรมนี้

เด็ก  × ฿13,900
 ผู้ใหญ่  × ฿13,900
รวมเป็นเงิน = ฿13,900