สิบสองปันนา กาซา 9จอม 12เชียง

Code: NCMSX4301
  • สิบสองปันนา กาซา 9จอม12เชียง

ไฮไลท์ทัวร์

เมืองน้ำบ้านไทลื้อ วัดป่าเจย์ 9จอม12เชียง สวนป่าดงดิบ โชว์การแสดงนกยุง พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา Suamac River City-โชว์ระดับโลก DaiShow บ้านโบราณไทลื้อม่านหัวนา ตลาดพื้นเมือง กาซา ล่องทะเลสาบม่านเฟยหลง (นกเหยี่ยวจับปลา)

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 สนามบินนานาชาติเชียงใหม่-สนามบินเชียงรุ้ง-เมืองน้ำบ้านไทลื้อ-วัดป่าเจย์-9จอม12เชียง -/-/D Vienna Hotel หรือเทียบเท่า
2 สวนป่าดงดิบ-โชว์นกยุง-พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา-Suamac River City-โชว์DaiShow B/L/D Vienna Hotel หรือเทียบเท่า
3 บ้านโบราณไทลื้อม่านหัวนา-ตลาดพื้นเมือง-กาซา-ล่องทะเลสาบม่านเฟยหลง (นกเหยี่ยวจับปลา) B/L/D Vienna Hotel หรือเทียบเท่า
4 สนามบินเชียงรุ้ง-สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ B/L/- **อาหารรวมทั้งหมด 9 มื้อ**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ที่นั่ง จอง คงเหลือ สถานะ
28 ม.ค-02 ก.พ. 63 11,900 11,900 21 0 BOOKING

เงื่อนไขการบริการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ป)
2.ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
3.ค่าอาหารทุกมือที่ระบุในรายการ
4.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5.ค่าภาษีสนามบินไทย
6.ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
7.ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป
8.ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)
9.ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
2.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
3.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
4.ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
5.ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน (รวมจ่าย ตลอดทิป 150 หยวน)

1

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่-สนามบินเชียงรุ้ง-เมืองน้ำบ้านไทลื้อ-วัดป่าเจย์-9จอม12 เชียง ((Nine Tower & Twelve Walled)

07.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่/ เชียงราย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
09.40 ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5024 มีคุ๊กกี้ และน้ำเปล่าบริการบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
11:50 ถึงสนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport เมืองจิ่งหง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นบริการทุกท่านด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง (Jinghong) ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ต้นกำเนิดของอารยธรรมไทลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์
13.00 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นบริการทุกท่านด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “เมืองน้ำไต่เซียงเสี่ยวเจิ้น” หรือที่เรียกว่าเมืองน้ำบ้านไทลื้อ โครงการสร้างคลองธรรมชาติกลางเมืองที่ผันน้ำจากแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) เข้ามายังสวนสวยใจกลางเมือง
มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับสวนสวยและทะเลสาบไต่เซียง จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมบ้านเชียงฟ้า ซึ้งเมื่อก่อนเป็นบ้านมีหน้าที่ช่วยเจ้าแผ่นดินทำอาวุธ ให้ท่านได้เลือกซื้อมีดต่างๆของไทลื้อที่สำหรับใช้ทำครัว
จากนั้นนำท่านชม “สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย” ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง และวัดป่าเจย์ หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน (西双版纳总佛寺)เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาท)ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ
เชิญทุกท่านชิมYunnan Guo Qiao Mi Xianหรือ“หมี่จองหงวน”ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนานในยุคที่ยังมีการสอบจอหงวนโดยมีการแยกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าว (คล้าย ขนมจีนแต่เหนียวนุ่มกว่า) เครื่องเคียงต่างๆและน้ำซุปที่ร้อนมากออกจากกันเพื่อคงรสชาติและความสดใหม่ของก๋วยเตี๋ยว
หลังอาหารค่ำพาทุกท่านสำรวจเมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) โครงการซึ่งเนรมิตแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจีนใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมถนนสายคุนหมิง – กรุงเทพฯโดยโครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า600 ไร่ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดยมุ่งหมายให้เป็น“อัญมณีแห่งเอเชีย” แหล่งรวม 1 แม่น้ำ2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง)และผสมผสานวัฒนธรรมไทลื้อวัฒนธรรมไทยกับวิถีสมัยใหม่เข้าด้วยกันนำท่านสัมผัสบรรยากาศของถนนคนเดินและตลาดกลั่นไป๋ที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจีนสนุกสนานกับการเที่ยวตรอกสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนุกสนาน ถ้ามีเวลาท่านยังสามารถไปช้อปปิ้งบริเวณห้างใต้ดินDaXingได้
21.00 จากนั้น ส่งเข้าโรงแรม Vienna Hotel ****หรือเที่ยบเท่า

2

สวนป่าดงดิบ-โชว์นกยูง-พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา-Suamac River City -โชว์DaiShow

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อสวนป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อนซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิดนำท่านนั่งรถไฟฟ้าสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงามชมนกยูงจำนวนหลายร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขาจากสัญญาณเป่านกหวีดของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชมโชว์การแสดงจากชาวเขาเผ่าต่างๆอาทิ การแสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมของเผ่าไอนี่หรืออีก้อ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาได้ตามอัธยาศัย นำท่านเยื่ยมชมศูนย์วิจัยยาสมุนไพรไทลื้อ
12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารนกยุงรำแพน
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา ชมประวัติศาสตร์และการจัดแสดงที่มีการลงทุนรวมมากกว่า155ล้านหยวนบนพื้นที่กว่า 100,000 ตรม.
ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่ท่านจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองได้อย่างดีชั้นที่ 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ของสิบสองปันนา ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีชนเผ่ามากที่สุดในประเทศจีน ชั้นที่ 3 เป็นห้องแสดงที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้นสัตว์และพืชซึ่งหาดูยากของมณฑลยูนนาน ห้องจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ชั้นชั้นแรกเป็นห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา นำท่านชิมชาผู่เอ๋อร์ ซึ่งเป็นชาพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากที่ประเทศจีน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุ้ง
19.00 นำท่านเดินทางสู่ Suamac City นำท่านผ่านชม Suamac River City ที่เนรมิตบ้านไทยประยุกต์ริมน้ำ ที่ คลาคล่ำไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟสวยๆมากมาย มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพสะพานซึ่งทอดผ่านแม่น้ำที่สร้างขึ้นใหม่ ชมชายหาดจำลองนำท่านเดินผ่านสะพานไม้มุ่งหน้าสู่ โรงละครDai Show หากยังมีเวลา ท่านยังสามารถไปเดินห้างสรรพสินค้า GuanPark ซึ่งไม่ไกลกับที่ดูโชว์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย
20.00 พาทุกท่านเดินทางสู่ Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมหาศาล นำท่านชมโชว์ระดับโลก “The Dai Show”ได้รับการออกแบบและกำกับการแสดงโดยไดเร็กเตอร์ มือทองดราโกเน่ (Franco Dragone) ผู้กำกับชาวเบลเยี่ยม ผู้สร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการดีไซน์โชว์ สุดอลังการจาก The House of Dancing Water ใน City of Dream มาเก๊า และ A New Day ที่ร่วมงานกับนักร้องชื่อดังอย่าง Celine Dion ใน Caesars Palace ลาสเวกัส
21.30 จากนั้น ส่งเข้าโรงแรม Vienna Hotel **** หรือเที่ยบเท่า

3

บ้านโบราณไทลื้อม่านหัวนา-ตลาดพื้นเมือง-Gasa-ล่องทะเลสาบม่านเฟยหลง (นกเหยี่ยวจับปลา)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำท่านสู่ “จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำล้านช้างที่สวยงาม มีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้ำและเมืองจิ่งหงได้อย่างสวยงามที่สุด มีเวลาให้ทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบริเวณจัตุรัสนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา” ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี พาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนินเขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ สักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนเนิน
นำท่านไปร้านหยก เลือกซื้อหยกพม่าและหยกจีนที่มีคุณภาพและราคาถูกมากมาย จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดพื้นเมืองชมวิถีชีวิตของชาวจีนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง หรือที่ชาวไทลื้อขนานนามว่า “ทะเลสาบมังกรบิน” เนื่องมาจากเรื่องเล่าขานในอดีตว่ามีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบ ต้นไทรต้นนี้เองได้แผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ออกไปยังทะเลสาบและสามารถต้นลมฝน
และพายุได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน ใบของต้นไทรต้นนี้จะบิดปลิวตามแรงลม และพริ้วไหวมีรูปร่างดุจมังกรทองทะยานอยู่เหนือท้องฟ้า และบินไปทางทิศใต้ของทะเลสาบ ทุกครั้งที่มังกรปรากฎตัวเหนือทะเลสาบ ชาวไทลื้อเชื่อว่าพืชพรรณธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ และฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ถ้าได้ดื่มน้ำจากทะเลสาบจะทำให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาซึ่งเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำทุกท่านลงเรือล่องทะเลสาบม่านเฟยหลง (ManFeilong) เพื่อชมนกเหยี่ยวจับปลาโดยนกเหยี่ยวพันธ์นี้คือ“นกเหยี่ยวออสเปร” (Osprey)ถือเป็นความลับกว่า 1,000 ปี ในการจับปลา ของ ชาวประมงจีน ที่ใช้กันสืบต่อมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 960 พวกเขาใช้ นกเหยี่ยวน้ำชนิดหนึ่งในการจับปลาในช่วงเช้าชาวประมงจะนั่งอยู่บนแพไม้ไผ่ของพวกเขา และใช้แสงสว่างจากตะเกียงเพื่อดึงดูดปลา นกแต่ละตัวจะถูกใส่บ่วงกับวงแหวนรอบคอของมัน ชาวประมงจะให้มันดำน้ำลงไปเพื่อจับปลา แต่ วงแหวนจะป้องกันไม่ให้นกกินปลาตัวใหญ่ได้(นกจะได้กินตัวเล็กๆแทน) เมื่อมันขึ้นมาจากน้ำมันจะคายปลาที่คาบอยู่ที่จะงอยปากออกมาให้กับชาวประมงเย็น รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น ส่งเข้าโรงแรม  Vienna Hotel **** หรือเที่ยบเท่า

4

สนามบินเชียงรุ้ง-สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.30 น. ส่งสนามบินเเชียงรุ้ง
08.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ DR5023 เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่
08:40 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่/เชียงรายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคา:฿11,900

จองโปรแกรมนี้

เด็ก  × ฿11,900
 ผู้ใหญ่  × ฿11,900
รวมเป็นเงิน = ฿11,900