คุนหมิง โหลวผิง ชมทุ่งมัสตาร์ด

Code: NCMKMG01-4D
 • คุนหมิง-โหลวผิง-ชมทุ่งมัสตาร์ด

ไฮไลท์ทัวร์

คุนหมิง โหลวผิง ชมทุ่งมัสตาร์ด ที่ภูเขายอดไก่ทอง ซือจง ทะเลสาบเตียนฉือ(ชมนกนางนวล) เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้าขึ้นลง)

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุ่ย – ถางเตี้ยน เที่ยวบินที่ 8L810 (14.05 – 16.40) -/-/D YI SHANG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เดินทางไปโหลวผิง – ชมทุ่งมัสตาร์ด ที่ภูเขายอดไก่ทอง – เดินทางไปซือจง B/L/D ZHE SHANG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 คุนหมิง – ทะเลสาบเตียนฉือ(ชมนกนางนวล) – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้าขึ้นลง) B/L/D MEI YIN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ 8L809 (11.40 – 13.05) B/-/- **อาหารรวมทั้งหมด 8 มื้อ**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ที่นั่ง จอง คงเหลือ สถานะ
25-28 ก.พ. 63 15,666 18,666 2,000 15 0 0 BOOKING
06-09 มี.ค. 63 15,666 18,666 2,000 15 0 0 BOOKING

เงื่อนไขการบริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าจีนแบบกรุ๊ป สำหรับผู้ถือพาสปอรตไทยเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆตารายการที่ระบุไว้
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดไทย
 • รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 • การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์จีนและคนขับท้องถิ่นท่านละ 800 บาท/ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 • ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 3,000 บาท และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)

หมายเหตุ

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 • ถ้าหากจากรัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 5-7 วัน ทำการ ท่านละ 2,150 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทำการ ท่านละ 3,275 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และ กรุณาเตรียมเงินมัดจำคนละ 12,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : เมื่อมีการอออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • หากบริษัทมีการยกเลิกการเดินทางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนออกเดินทางและทางบริษัทจะคืนค่ามัดจำที่ท่านได้ชำระให้เต็มจำนวนหรืออาจเลื่อนการเดินทางซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างทางบริษัทและลูกค้า
 • ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

1

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุ่ย – ถางเตี้ยน

11.05 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน
14.05 น. เดินทางบินตรงสู่เมืองคุนหมิง โดยสารบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L810
16.40 น. ถีง สนามบินนานาชาติฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง เป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนาม หยุนหนานฝู่ ปัจจุบันเป็นนครระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล รวมทั้งเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการของมณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
นำท่านสู่ เมืองถางเตี้ยน เป็นเมืองเล็ก ๆ มีภูเขาขนาดกลางและต่ำ โดยมีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำ Majie และ Xiema ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงประมาณ 121 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 212 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประมาณ 44,609 คน ชมท่านได้ชมธรรมชาติที่งดงามตลอด สองข้างทาง
จากนั้นนำท่านสู่โรงแรม YI SHANG HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

เดินทางไปโหลวผิง – ชมทุ่งมัสตาร์ด ที่ภูเขายอดไก่ทอง – เดินทางไปซือจง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโหลวผิง เมืองขนาดเล็กในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ห่างออกไปจากเมืองคุนหมิง ประมาณ 228 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือมีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋,ม้งและปู้อี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งมัสตาร์ดที่ภูเขายอดไก่ทอง ซึ่งมีในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี (ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน) เมืองโหลวผิงจะกลายเป็นเมืองที่มีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศจีน ด้วยทั่วทั้งเมืองจะกลายเป็นสีเหลืองทองด้วยดอกมัสตาร์ดนับล้าน ๆ ดอก คล้ายกับพรมสีเหลืองที่นำมาปูทับไปทุกอณูของพื้นที่ในเมือง โดยมีภูเขาหินปูนสีเขียวตั้งแทรกระหว่างทะเลดอกไม้เป็นหย่อม ๆ อย่างงดงาม ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ราบในหุบเขาเท่านั้น แต่ยังมีการปลูกต้นมัสตาร์ดบนภูเขาเป็นแบบนาข้าวขั้นบันไดด้วยเช่นกัน โดยสามารถเดินชมทุ่งดอกมัสตาร์ดได้แบบ 360 องศา ซึ่งในทุ่งดอกมัสตาร์ดจะมีทางเดินดินเล็ก ๆ ให้ได้เดินเล่นเข้าไปเที่ยวชมในทุ่งดอกไม้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่มักจะตื่นขึ้นมาในช่วงรุ่งสาง เพื่อดูแลรักษาเจ้าดอกมัสตาร์ด ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและทิวทัศน์ของทุ่งดอกมัสตาร์ดภายใต้สายหมอกสีขาวละมุนอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซือจง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านสู่โรงแรม ZHE SHANG HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

คุนหมิง – ทะเลสาบเตียนฉือ(ชมนกนางนวล) – เขาซีซาน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเตียนฉือ คุนหมิง ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนาน อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคุนหมิง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งที่ราบสูง” ทะเลสาบมีความยาวจากเหนือจรดใต้ 36.5 กิโลเมตร ความกว้างจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 12.8 กิโลเมตร ทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นภูเขา ทิวต้นหลิ่ว วัด และศาลาเก๋งจีน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เขาซีซาน (ด้วยกระเช้า) เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี การมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องไปลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วฐานะจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยเท่า มีตำนานเล่ากันมาว่า ถ้าปลาตัวไหนกระโดดข้ามประตูได้ ก็จะให้เป็นมังกร ถ้าปลาตัวไหนกระโดดข้ามไม่ได้ ก็ต้องไปอยู่ในแม่น้ำเหลืองต่อไป ดังนั้นประตูมังกรเหมือนเป็นการสอนคนจีนมาโดยตลอด คือเมื่อเรามีความพยายามก็จะประสบความสำเร็จ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เขาซีซาน คุนหมิง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่โรงแรม MEI YIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.40 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางจาก สนามบินคุนหมิง(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซุ่ย)
11.40 น. ออกเดินทางจากเมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L809
13.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ…

ราคา:฿15,666

จองโปรแกรมนี้

เด็ก  × ฿18,666
 ผู้ใหญ่  × ฿15,666
รวมเป็นเงิน = ฿15,666