คุนหมิง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

Code: NCMKMG03-6D
 • คุนหมิง-แชงกรีล่า-ภูเขาหิมะมังกรหยก

ไฮไลท์ทัวร์

นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณซู่เหอ อุทยานภูเขาหิมะมังกร ชมโชว์การแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง Blue moon valley เมืองแชงกรีล่า ภูเขาหิมะพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ตำหนักทอง

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองฉูฉง  เที่ยวบินที่  8L810 เวลา 14.05 – 16.40 -/-/D JIAN HUA HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เมืองโบราณเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าลี่เจียง B/L/D LV YUN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – เมืองจงเตี้ยน – ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง B/L/D THE 5th METEORITE GRACE HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 วัดซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เดินทางไปยังเมืองเสียงหยูนโดยรถ B/L/D FEI LONG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – ร้านบัวหิมะ B/L/D MEI YIN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 ท่าอากาศนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  เที่ยวบินที่  8L809  เวลา 11.55 – 13.05 B/-/- **อาหารรวมทั้งหมด 13 มื้อ**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ที่นั่ง จอง คงเหลือ สถานะ
14-19 ก.พ. 63 20,666 23,666 3,000 15 0 0 BOOKING
20-25 มี.ค 63 20,666 23,666 3,000 15 0 0 BOOKING

เงื่อนไขการบริการ

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆตารายการที่ระบุไว้
 5. รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 7. การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปไกด์จีนและคนขับท้องถิ่นรวมเป็น 1,000 บาท/ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 5. ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 3,000 บาท และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)
 6. ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (5-7วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย)
  หมายเหตุ
  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 7. เนื่องจากรัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 5-7 วัน ทำการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทำการ ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

1

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-เมืองฉูฉง

11.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน

14.05 น.เหินฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีนโดยเที่ยวบิน 8L810

16.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่และเข้าที่พัก โรงแรม
****พักที่ JIAN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

2

เมืองโบราณเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าลี่เจียง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่เจริญคึกคัก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ มีพ่อค้าชาวชนชาติไป๋ที่แต่งชุดประจำชนชาติกำลังค้าขายสิ้นค้าพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมืองและเครื่องเงิน เป็นต้น ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ยังมีถนนเล็กๆสายหนึ่งจากทางทิศตะวันออกไปสู่ทางทิศตะวันตก ตามสองฟากของถนนสายนี้เต็มไปด้วยภัตตาคารอาหารจีนและอาหารตะวันตก ร้านกาแฟและร้านน้ำชาที่ประกอบการโดยชาวต่างชาติ ถนนสายนี้จึงขึ้นชื่อว่า “ถนนสายต่างชาติ” ถนนสายนี้มีกลิ่นอายของทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานกันจึงสามารถดึงดูดชาวต่างประเทศจำนวนมากให้หลั่งใหลกันไปท่องเที่ยว ไม่ขาดสาย นับเป็นทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม แปลงกายตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” (ใช้เวลาประมาณ 4.30-5 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่าง
จากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานา
ชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่
หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
****พักที่ LV YUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

3

อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก -เมืองจงเตี้ยน – ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาวที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า จึงเป็นที่มาของชื่อ ภูเขาหิมะมังกรหยก นั่งเอง จากนั้นชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จางอวี้โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่าง ๆ ของเมืองลี่เจียงความสำเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมวผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานน้ำหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงามอันประกอบไปด้วย ประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อเรียกว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อเรียกว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ้งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ ที่มีอายุมากกว่า 500 ปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปต่อยัง เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน”
ระหว่างทางนำท่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำแยงซี (หรือที่คนจีนเรียกว่า แม่น้ำฉางเจียง) ที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม แม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้มีชื่อว่า จินซา หรือเรียกเต็มๆว่า จินซาเจียง แปลว่าแม่น้ำทรายทอง อีกทั้งจุดนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขบวนทัพของขงเบ้ง และกองทัพกุบไลข่าน ใช้เป็นจุดข้ามแม่น้ำแยงซีไปทำศึก และเหมาเจ๋อตงเดินทัพทางไกล หนีการล้อมปราบของพวกก๊กมินตั๋ง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
****พักที่ THE 5th METEORITE GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

4

วัดซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เดินทางไปยังเมืองเสียงหยูนโดยรถ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดซงจ้านหลินเป็นวัดนิกายลามะหมวกเหลือง แบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีความเคร่งในเรื่องพระธรรมวินัย มากกว่า นิกายหมวกแดง อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และในช่วงที่มีเทศกาล ชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีที่จะจัดขึ้นตามวัดสำคัญๆ เหล่านี้ ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน จำนวนของลามะที่เข้ามาศึกษา และบวชเรียนที่นี่ในบางครั้งมีมากกว่า 300รูป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ช่องแคบเสือกระโจน (Hutiaoxia) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวหน่าซี โดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบริเวณใกล้เคียง และหาเลี้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจ้างนำทางคนต่างถิ่น ดังนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองเสียงหยูนโดยรถใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2-3 ชม.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
****พักที่ FEI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

5

เมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – ร้านบัวหิมะ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยรถใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม. ในการเดินทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านไปยัง ตำหนักทอง สร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน ตำหนักทอง หรือตำหนัก จินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ครีมบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
****พักที่ MEI YIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

6

ท่าอากาศนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เพื่อกลับไปยังประเทศไทย
11.55 น. เหินฟ้า กลับสู่ประเทศไทย เที่ยวบิน 8L809
13.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ราคา:฿20,666

จองโปรแกรมนี้

เด็ก  × ฿23,666
 ผู้ใหญ่  × ฿20,666
รวมเป็นเงิน = ฿20,666