คุนหมิง เมืองเฉิงก้ง ทะเลสาบเตียนฉือ

Code: NCMKC3201
  • คุนหมิง-เมืองเฉิงก้ง-ทะเลสาบเตียนฉือ

ไฮไลท์ทัวร์

เมืองโบราณกวานตู้ วัดเส้าหลิน คุนหมิง เขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ เมืองเฉิงก้ง หมู่บ้านประมงเก่า HaiYanตลาดดอกไม้สดใหญ่สุดในโลก Dounan มหาวิทยาลัยYunnan-Ginkgo Road-ถนนช๊อปปิ้งYuanxi-เมืองฝรั่งเศส1903 Park-น้ำตกPan Long อุโมงค์น้ำตก

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 สนามบินนานาชาติเชียงใหม่-สนามบินคุนหมิง-เมืองโบราณกวานตู้-วัดเส้าหลิ -/-/D Pin Hua Yue Jia Hotel หรือเทียบเท่า
2 คุนหมิง-เขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ-เมืองเฉิงก้ง-หมู่บ้านประมงเก่า HaiYan-ตลาดดอกไม้สดใหญ่สุดในโลก Dounan-มหาวิทยาลัยYunnan-Ginkgo Road-ถนนช๊อปปิ้งYuanxi-เมืองฝรั่งเศส1903 Park B/L/D Pin Hua Yue Jia Hotel หรือเทียบเท่า
3 น้ำตกPan Long-อุโมงค์น้ำตก-สนามบินคุนหมิง-สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ B/-/- **อาหารทั้งหมด 5 มื้อ
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ที่นั่ง จอง คงเหลือ สถานะ
17-19 ม.ค 63 11,900 11,900 2,000 21 0 0 BOOKING

เงื่อนไขการบริการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ป)
2.ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
3.ค่าอาหารทุกมือที่ระบุในรายการ
4.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5.ค่าภาษีสนามบินไทย
6.ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
7.ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป
8.ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)
9.ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
2.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
3.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
4.ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
5.ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน (รวมจ่าย ตลอดทิป 150 หยวน)

1

เชียงใหม่-คุนหมิง-เมืองโบราณกวานตู้-วัดshaolin-เข้าที่พัก

11:00 พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
14:05 ออกเดินทางโดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L810/14.05-16.40
16:40 ถึงสนามบินนานาชาติ Changshui Airport เมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
หลังจากนั้น นำท่านไปเที่ยวเมืองโบราณกวานตู้ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคุนหมิงซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นพยานถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองคุนหมิงและยังเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมประเพณีนิยมของวัฒนธรรมเดียน(ยูนนาน) 4000
ปีที่แล้วผู้คนเริ่มตั้งถิ่นฐานที่กวานตู้และในเวลานั้นแถวนี้เป็นทะเลสาบ dianchi กวานตู้เป็นท่าเรือข้ามฝากในเวลานั้น ถึงสมัยรัชวางถังเป็นที่ทำการค้าขายที่ขึ้นชื่อในเมืองโบราณนี้มีอาคารโบราณ และอาคารโบราณจำลองจำนวนมาก ในพื้นที่นี้ มีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมายในเมืองโบราณ 5ภูเขา 6วัด 7ศาลาและ8วิหาร ของราชวงศ์ถังซ่งหยวนหมิงและชิงรวมตัวกันในพื้นที่น้อยกว่า 1.5 ม. ปัจจุบันนี้ มีร้านค้าต่างๆ ให้ท่านได้ซื้อของที่ละลึกของเมืองคุณหมิง และชิมของพื้นเมืองคุนหมิงด้วย ในเมืองโบราณกวานตู้มีวัดshao lin ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาวิทยายุทธเมืองคุนหมิงด้วย
เย็น รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น ส่งเข้าโรงแรม  PinHuaYueJia Hotel **** หรือเที่ยบเท่า

2

คุนหมิง-เขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ-เมืองเฉิงก้ง-หมู่บ้านประมงเก่าHaiYan-ตลาดดอกไม้สด ใหญ่สุดในโลกDounan-มหาวิทยาลัยYunnan-GinkgoRoad-ถนนช๊อปปิ้งYuanxi- เมืองฝรั่งเศส1903 Park

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปเขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ เขื่อนทะเลสาบเตียนเฉิอตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตียนเฉิอ ความยาวประมาณ 2.8KM ทิวทัศสวยงามมาก เป็นจุดที่คนคุนหมิงชอบถ่ายภาพแต่งงานมากที่สุด เขื่อนนี้ก็เป็นสถานที่นกนางนวลชอบมาก
และอาศัยอยู่กันเยอะที่สุดในเมืองคุนหมิง ถึงหน้าหนาว ประมาณเดือนตุลาคมทุกปี นกนางนวลที่บินมาจากไซบีเรีย หนีหนาวมาถึงที่นี้ ถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรึอ มีนาคมก็บินกลับ ช่วงที่นกนางนวลมาอาศาย ก็เป็นวิวอีกแบบหนึ่งของทะเลสาบเตียนเฉิอ ท่านสามารถซื้ออาหารให้อาหารนกนางนวล และถ่ายรูปอย่างสนุกสนานได้
จากนั้นนำท่านเดินทางไปเมืองเฉิงก้ง เที่ยวชมหมู่บ้านประมงเก่า HaiYan เนื่องจากหมู่บ้านนี้ได้รักษาอาคารและบ้านเก่าแก่ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ในปี2016ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์แห่งแรกของเมืองคุนหมิง นำท่านชม72ประตู
เดิมเป็นลานบ้านใหญ่ เนื้อที่ประมาณ2000ตารางเมตร รวม5ลานบ้าน 60กว่าห้อง 72ประตู มีประวัติศาสตร์300กว่าปี ปัจจุบันนี้รัฐบาลได้อนุรักษ์ไว้ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเฉิงก้งในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง และการพัฒนา การใช้ประโยชน์ในปัจจุบันแล้วนำท่านเที่ยวชมตลาดดอกไม้สดใหญ่สุดในโลกDounan ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงประมาณ18KM เข้าไปในตลาดนี้ เหมือนเข้าไปถึงทะเลดอกไม้ มีดอกไม้สดๆทั้งสวยทั้งราคาถูกมากมาย ถือว่าเป็นใจกลางขายส่งดอกไม้สดของประเทศจีน เนื้อประมาณ10,000กว่าตารางเมตร ข้างๆตลาดยังมีสวนดอกไม้ประมาณ400เฮกตาร์ ทุกวันนี้มีดอกไม้สดๆส่งออกจากตาลาดนี้วันละประมาณ100กว่าตัน
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ต์ท้องถิ่น แล้วนำท่านไปช๊อปปิ้ง เลือกซื้อบัวหิมะที่ใช้ดีมากๆ และขึ้นชื่อของประเทศจีน จากนั้นนำท่านชมมหาวิทยาลัยYunnan (Yunnan University) มหาวิทยาลัยYunnanตั้งขึ้นปี1922 เป็นมหาวิทยาลัยจีนที่มีอิทธิพลในเวทีระหว่างประเทศ นำท่านเดินผ่านGinkgoRoad หรึอ ถนนแปะก๊วย (เดือนตุลา–พฤศจิกายน เป็นช่วงที่ดูใบไม้แปะก๊วยที่ดีที่สุด) มีเวลาให้ท่านอิสระถ่ายรูปสวยๆกับGinkgoRoad GinkgoRoad ของมหาวิทยาลัยยูนนาน ได้รับการคัดเลือกหนึ่งในสิบความงามของมหาวิทยาลัยประเทศจีน จากนั้นไปเดินเที่ยว ถนนช๊อปปิ้งYuanxi เป็นถนนสแน็คที่ขึ้นชื่อที่เมืองคุนหมิง อยู่ไกล้มหาวิทยาลัยคุนหมิง คนที่อยากชิมของกินท้องถิ่น มาที่ถนนนี้ได้ชิมทุกอย่าง เช่นเต้าหู้ย่าง ขนมer kuai ขาหมูย่าง ขนมนมย่าง ชานม โจ๊กหลายรสชาติ ปิ้งย่างและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่ขายเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ และของจุกจิกต่างๆ แล้วนำท่านไปเที่ยว เมืองฝรั่งเศส1903 Park ซึ่ง1903 Park นี้สร้างอาคารต่างๆแบบสไตล์ฝรั่งเศษ มีประตูชัยจำลองซึ่งขนาดเท่ากับประตูชัยจริงๆของฝรั่งเศษ และมีหอไอเฟลจำลอง โบสถ์สำหรับจัดงานแต่งงาน เข้ามาที่1903 Park เหมือนมาถึงเมืองหนึ่งของยุโรป
เย็น รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ จากนั้น ส่งเข้าโรงแรม  PinHuaYueJia Hotel **** หรือเที่ยบเท่า

3

น้ำตกPanLong-อุโมงค์น้ำตก-ส่งสนามบินคุนหมิง-กลับเชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านเที่ยวชมน้ำตกpanlong น้ำตกนี้ตั้งอยู่ทางเข้าผันน้ำจากแม่น้ำniu lan jiang เข้าทะเลสาบdian chi เป็นน้ำตกเทียมที่สูง12.5เมตร กว้าง400เมตร ปัจจุบันนี้เป็นน้ำตกเทียมที่ใหม่ที่สุดในเอเชีย ถ้าไม่กลัวเปียกตัว ท่านยังสามารถเดินผ่านไต้อุโมงค์น้ำตกได้อย่างสนุก แล้วเดินทางไปสู่สนามบินคุนหมิง
10:00 ถึงสนามบินChangshui Airport เมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า- ออกเมือง
12:25 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่8L809/12.25-13.05 เพื่อเดินทางกลับสู่เชียงใหม่
13:05 เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคา:฿11,900

จองโปรแกรมนี้

เด็ก  × ฿11,900
 ผู้ใหญ่  × ฿11,900
รวมเป็นเงิน = ฿11,900