คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ชมซากุระบาน

Code: NCMKMG02-4D
 • คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ชมซากุระบาน

ไฮไลท์ทัวร์

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ดินแดงตงชวน เมืองคุนหมิง สวนหยวนทง (ชมซากุระ) เขาซีซาน ร้านบัวหิมะ

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุ่ย– ถางเตี้ยน เที่ยวบินที่ 8L810 (14.05 – 16.40) -/-/D WANG TONG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถราง+กระเช้า) – ดินแดงตงชวน B/L/D WANG TONG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองคุนหมิง – สวนหยวนทง (ชมซากุระ) – เขาซีซาน (รวมรถราง+กระเช้า) – ร้านบัวหิมะ B/L/D LONG WAY HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ 8L809 (11.40 – 13.05) B/-/- **อาหารรวมทั้งหมด 8 มื้อ**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ที่นั่ง จอง คงเหลือ สถานะ
12-15 ก.พ. 63 15,888 18,888 2,000 15 0 0 BOOKING
20-23 มี.ค 63 15,888 18,888 2,000 15 0 0 BOOKING
12-15 เม.ย 63 18,888 21,888 2,000 15 0 0 BOOKING

เงื่อนไขการบริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าจีนแบบกรุ๊ป สำหรับผู้ถือพาสปอรตไทยเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆตารายการที่ระบุไว้
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดไทย
 • รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 • การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์จีนและคนขับท้องถิ่นท่านละ 800 บาท/ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 • ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 3,000 บาท และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)

หมายเหตุ

 • หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่น ๆได้ รวมทั้งไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณีกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 • ถ้าหากจากรัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 5-7 วัน ทำการ ท่านละ 2,150 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทำการ ท่านละ 3,275 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และ กรุณาเตรียมเงินมัดจำคนละ 12,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ :  เมื่อมีการอออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • หากบริษัทมีการยกเลิกการเดินทางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนออกเดินทางและทางบริษัทจะคืนค่ามัดจำที่ท่านได้ชำระให้เต็มจำนวนหรืออาจเลื่อนการเดินทางซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างทางบริษัทและลูกค้า
 • ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

1

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุ่ย-ถางเตี้ยน

11.05 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน
14.05 น. เดินทางบินตรงสู่เมืองคุนหมิง โดยสารบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L810
16.40 น. ถีงสนามบินนานาชาติฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง เป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนาม หยุนหนานฝู่ ปัจจุบันเป็นนครระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล รวมทั้งเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการของมณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
นำท่านสู่ เมืองถางเตี้ยน เป็นเมืองเล็ก ๆ มีภูเขาขนาดกลางและต่ำ โดยมีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำ Majie และ Xiema ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงประมาณ 121 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 212ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประมาณ 44,609 คน ชมท่านได้ชมธรรมชาติที่งดงามตลอด สองข้างทาง
จากนั้นนำท่านสู่โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถราง+กระเช้า)-ดินแดงตงชวน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ นำท่านขึ้นรถประจำทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบน ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล)
ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, ลำธารรูปทรงต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ำแห่งสรวงสวรรค์” ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555 นี้เอง ซึ่งน้อยคนนักจะรู้จักและได้ไปเยือน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง นําท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน หรือที่เรียกว่า หงถู่ตีแปลว่า แผ่นดินสีแดง เป็นอําเภอที่อยู่ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี มันสำปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ทําให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทําให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นําท่านชม แผ่นดินสีแดง พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซีไดซ์ ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน จึงทําให้พื้นที่บริเวณนี้เป็ทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทําให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็นความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันดีในนักถ่ายรูปชาวจีน และได้รับยกย่องให้เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เป็นอําเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ปี ช่วงมี.ค. จะปลูกผัก ทําให้เห็นสีเขียวสลับกับสีแดงของพื้นแดง , ช่วงก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตาร์ดขาว ทําให้เห็นทุ่งสีขาวอันกว้างใหญ่ไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก สวนใหญ่จะเป็นพื้นดินสีแดง สีส้ม ตัดกับสีอื่นๆบ้าง ทําให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่โรงแรม WANG TONG HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

เมืองคุนหมิง-สวนหยวนทง (ชมซากุระ)-เขาซีซาน (รวมรถราง+กระเช้า)-ร้านบัวหิมะ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง(ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. )ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันสวยงาม
นำท่านสู่สวนหยวนทงชมดอกซากูระบานสะพังไปทั่วสวนซึ่งจะบานในช่วงเดือนกุม๓พันธ์และตลอดเดือนสิงหาคมซึ่งจะมีคนไปชมความงามของดอกซากุระ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เขาซีซาน (ด้วยกระเช้า) เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี การมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องไปลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วฐานะจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยเท่า มีตำนานเล่ากันมาว่า ถ้าปลาตัวไหนกระโดดข้ามประตูได้ ก็จะให้เป็นมังกร ถ้าปลาตัวไหนกระโดดข้ามไม่ได้ ก็ต้องไปอยู่ในแม่น้ำเหลืองต่อไป ดังนั้นประตูมังกรเหมือนเป็นการสอนคนจีนมาโดยตลอด คือเมื่อเรามีความพยายามก็จะประสบความสำเร็จ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เขาซีซาน คุนหมิง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่โรงแรม LONG WAY HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุ่ย-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

07.30 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.40 น.ได้เวลาอันสมควรเดินทางจาก สนามบินคุนหมิง(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซุ่ย)
11.40 น.ออกเดินทางจากเมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L809
13.05 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ…

ราคา:฿15,888

จองโปรแกรมนี้

เด็ก  × ฿18,888
 ผู้ใหญ่  × ฿15,888
รวมเป็นเงิน = ฿15,888