คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ดินแดงตงชวน

Code: NCMKMG888-04
 • คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจียวจื่อ-ดินแดงตงชวน
 • สวนน้ำตกคุนหมิง_02
 • สวนน้ำตกคุนหมิง_01
 • ไร่สตอเบอรี่ คุนหมิง_01
 • ไร่สตอเบอรี่ คุนหมิง_02
 • ดินแดงตงชวน_01
 • ดินแดงตงชวน_02
 • ภูเขาหิมะเจียวจื่อ_01
 • ภูเขาหิมะเจียวจื่อ_02
 • ภูเขาหิมะเจียวจื่อ_03
 • ภูเขาหิมะเจียวจื่อ_04
 • วัดหยวนทง
 • เมืองโบราณ ประตูม้าทองไก่หยก

ไฮไลท์ทัวร์

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ดินแดงตงชวน สวนสตอเบอรี่ของเกษตรกรชาวจีน สวนน้ำตกคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย

เที่ยวบินที่ 8L810 เวลา 14.05 -16.40

-/-/- WANG TONG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถราง+กระเช้า) – ดินแดงตงชวน B/L/D WANG TONG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 คุนหมิง-สวนสตอเบอรี่ของเกษตรกรชาวจีน-สวนน้ำตกคุนหมิง-ประตูม้าทองไก่หยก B/L/D LONGWAY HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-เดินทางกลับท่าอากาศนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ 8L809 เวลา 12.25 – 13.05 B/L/- **อาหารรวมทั้งหมด 8 มื้อ**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ที่นั่ง จอง คงเหลือ สถานะ
12-15 ก.พ. 63 13,555 13,555 2,500 15 0 0 BOOKING
04-07 มี.ค. 63 13,555 13,555 2,500 15 0 0 BOOKING

เงื่อนไขการบริการ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการ (1 ห้องพักได้ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
4. ไกด์ไทย และไกด์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์จีนและคนขับท้องถิ่นรวมเป็น 800 บาท/ท่าน
2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
5. ค่าวีซ่าจีนซึ่งทำเป็นวีซ่ากรุ๊ป 900 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการจองทัวร์

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์
2. ในกรณีโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางตามสภาพการจลาจลในช่วงวันหยุดเทศกาลของจีน หรือวันเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรมตามที่เรียนเสนอ
3. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากเป็นไฟล์ทบินเหมาลำทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 15 วันก่อนการเดินทาง
4. โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง เมื่อมีการอออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย

11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน

14.05 น. เหินฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีนโดยเที่ยวบิน 8L810

16.40 น. เดินทางถึง สนามบิน ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ที่พัก
****พักที่ WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

2

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถราง+กระเช้า) – ดินแดงตงชวน

มื้อเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ อำเภอลู่ช่วน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555
พิเศษ!! นำท่านขึ้นรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 20 นาที) จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าชมวิวทัศนียภาพโดยรอบๆ เพื่อขึ้นไปยังด้านบน
หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยทางเท้าที่ถูกจัดวางไว้อย่างดี ไปสู่จุดที่เด่นที่สุดในการชม วิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียวจื่อ โดยมีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 4,223 เมตรโดยอีกหนึ่งที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถมาเยี่ยมชมได้เกือบทั้งปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็ให้ท่านสัมผัสความงามที่แตกต่างอาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนนั้นทุกท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงาม ความสดชื่น ความสดใส ของดอกไม้นานาพรรณที่ผลิบานไปทั่วพื้นที่กว่า 32 ชนิด หรือแม้กระทั่งในฤดูหนาวทุกท่านก็จะสามารถพบเห็นความงามที่แตกต่าง อาทิเช่น สนตู้เจียน สนอาซาเรีย น้ำตกและลำธารที่จับตัวกันเป็นน้ำแข็งเป็นรูปทรงต่างๆ และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี้คือ ในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีผลิดอกเบ่งบานไปทั่วภูเขาแห่งนี้ **(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ)**

มื้อเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan) หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่าแผ่นดินสีแดง เมืองตงชวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี มันสำปะหลัง ผักต่างๆและดอกไม้นานาพันธุ์ และตงชวน ยังถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อีกหนึ่งแห่งของคุนหมิง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม
นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน (Dongchuan Red Land) ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน พื้นที่บริเวณนี้จึงเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใสน่าสนใจ เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็นความสวยงามไปอีกแบบ เป็นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน

มื้อเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
****พักที่ WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

3

คุนหมิง – สวนสตอเบอรี่ของเกษตรกรชาวจีน – สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่หยก

มื้อเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้สดจากสวน อาทิ สตรอว์เบอร์รี่ ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรัษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม้และเลือกชิมได้สดๆจากไร่ (ผลไม้ตามฤดูกาล หากเป็นสตรอว์เบอร์รี่ จำกัดให้ท่านชิมได้ท่านละ 5 ผล) **หมายเหตุ: การชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไม่มีสตรอว์เบอร์รี่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ และกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งชาวเมืองคุนหมิง ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ประกอบไปด้วยน้ำตกขนาดใหญ่มีความกว้าง 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานความงามที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี กับงบประมาณ 600 ล้านบาท จึงทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่าง ๆมากมายนิยมมาเยี่ยมชม

มื้อเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทองไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทำให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ

มื้อเย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
****พักที่ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

4

วัดหยวนทง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

มื้อเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมณฑลยูนนานอายุราว ๆประมาณ 1,200 ปี วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง
นำท่านเดินเยี่ยมชมภายในวัด ที่กลางลานประกอบไปด้วยสระน้ำขนาดใหญ่สีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหลี่ยมพร้อมกับสะพานเชื่อมซึ่งท่านสามารถเดินข้ามไปเยี่ยมชมได้อีกด้วย และวัดแห่งนี้ทางด้านหลังของวัดจะเป็นอาคารสร้างใหม่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชแบบจำลอง ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12.25 ออกเดินทางโดยสายการบินลักกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L809 กลับสู่เชียงใหม่
13.05 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ….

ราคา:฿13,555

จองโปรแกรมนี้

ห้องพัก

พักเดี่ยว (฿2,700)

 จำนวนคน  × ฿13,555
รวมเป็นเงิน = ฿13,555