กฎการใช้รูปถ่ายสำหรับยื่น ขอวีซ่าประเทศจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ที่ยื่นคำร้องขอ วีซ่าจีน จะต้องใช้รูปทำการยื่นคำร้อง 1 ใบ โดยรูปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดังรูปตัวอย่าง
3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน

1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างเหลือ 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี ขนาด 48×33 มม. พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก เปิดหู เปิดหน้าผาก เสื้อที่ใส่ต้องไม่ใช่แขนกุด ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่ต่างหู สร้อยคอ ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น จำนวน 2 ใบ (หากใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด ห้ามใช้แม็กเย็บที่รูปเด็ดขาด)
3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
4. ใบจองโรงแรม หรือกรณีไปพักกับเพื่อนหรือญาติ จะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ในจีนด้วย (เยี่ยมญาติ)
5. แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส่วนตัว

กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง พ่อกับแม่

1. สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก หน้าพาสปอร์ตของพ่อและแม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อนาม-สกุล ออกสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นาม-สกุล ด้วย
กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ ท่านใดท่านหนึ่ง เพิ่ม
2. หน้าพาสปอร์ตของพ่อและแม่ – หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ พ่อ หรือ แม่ ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
กรณี ไม่ได้เดินทาง กับ พ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
3. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น (สำนักงานเขต)

บริการยื่นวีซ่าจีน
ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน